ΕΠΙΣΗΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

 Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου παρέχεται Επίσημη Βεβαίωση Παρακολούθησης υπογεγραμμένη από την DR. RADHA THAMBIRAJAH.